YZU

Unofficial staff directory for Yuan Ze University, Taiwan

Chinese English Hanyu Pinyin Rank Dept Phone Office Email Research
張明文 Chang Ming-Wen zhang2ming2wen2 Emeritus EE 2420 3410 mwchang@saturn.yzu.edu.tw OptElec
張淑娟 Chang Shu-Juan (Joanna)  zhang1shu2jun1 Clerk EE 2400 3204 stsjchan@saturn.yzu.edu.tw NA
張義峰 Chang Yi-Feng jang1yi4feng1 Tech EE 2425 1201 feng@saturn.yzu.edu.tw --
張幼珍 Chang You-Chen zhang1you4zhen1 Assoc CE&MS 2571 2311 yjchan@saturn.yzu.edu.tw --
陳啟光 Chen Chi-Kuang chen2chi2kung2 Assoc IEM 2528 2617 ieckchen@saturn.yzu.edu.tw --
陳祖龍 Chen Chu-Lung chen2tsu2lung2 Prof EE 2426 3516 chulung@saturn.yzu.edu.tw --
陳念波 Chen Nien-Po (Paul) chen2nien4po0 Assist EE 2434 60905 npchen@saturn.yzu.edu.tw Opt. Elec.
陳以明 Chen Yee-Ming chen2yee2ming2 Assoc IEM 2515 2512 chenyeeming@saturn.yzu.edu.tw --
陳怡如 Chen Yi-Ju (Amy) chen2yi2ru2 Sec EE 2401 3204 rdijchen@saturn.yzu.edu.tw Admin
陳雲岫 Chen Yun Hsiu chen2yun2xiu4 Prof IEM 2506 2516 ieyschen@saturn.yzu.edu.tw --
陳永盛 Chen Yung-Sheng chen2yung3sheng4 Prof EE 2429 3616 eeyschen@saturn.yzu.edu.tw ComEng
陳永信 Chen Yung-Sin chen2yung3sin4 Lec CE&MS 2570 2315 ceyschen@saturn.yzu.edu.tw --
鄭春生 Cheng Chun-Sheng jheng4chun1sheng1 Prof IEM 0 0 tieccheng@saturn.yzu.edu.tw  --
鄭元杰 Cheng Yuen-Chieh jheng4yuan2jie2 Prof IEM 0 0 ieyjt@saturn.yzu.edu.tw --
江行全 Chiang Hsing Chuan (Bernard) jiang1xing2quan2 Prof IEM 2522 2513 iebjiang@saturn.yzu.edu.tw --
周錫增 Chou Hsi-Tseng zhou1xi2zeng1 Prof ComEng 2428 3411 hchou@saturn.yzu.edu.tw --
周勝次 Chou Sheng-Tsi zhou1sheng4tsz4 Prof EE 2120 60904 ls_chou@saturn.yzu.edu.tw --
施君興 Chun Hsing-Shih shih1chunh1sing1 Assist EE 2435 61009 chshih@saturn.yzu.edu.tw --
鍾雲恭 Chung Yun-Kung chung1 yun2 kung1 Assoc IEM 2503 2515 ieychung@saturn.yzu.edu.tw --
徐旭昇 Chyu Chiuh-Cheng (Steven)  chyu2 chiuh4 cheng1 Assoc IEM 2511 2612 iehshsu@saturn.yzu.edu.tw --
洪信國 Hong Xin-Guo hong2 xin4guo2 Prof CE 2559 2414 cesghong@saturn.yzu.edu.tw --
謝君偉 Hsieh Junwei xie4jun1wei3 Assoc EE 2430 60705 shieh@saturn.yzu.edu.tw Computer Communication
許昕 Hsiu Hsin (Steve)  hsiu3hsin1 Assist EE 2433 60710 hhsiu@saturn.yzu.edu.tw --
尋孝國 Hsun Hsiao-Kuo xun2xiao4guo2 Assoc CE&MS 2569 2313 skhsun@saturn.yzu.edu.tw --
胡門昌 Hu Men Chang hu2men2chang1 Visiting IEM 2529 2520 mchu@saturn.yzu.edu.tw --
黃建彰 Huang Chien-Chang huang2jian4zhang1 Assist ComEng 2432 60807 cch@saturn.yzu.edu.tw --
黃振球 Huang Jen-Chiou huang 2jen4chiou2 Prof CE 2560 2414 cejhwang@saturn.yzu.edu.tw Ch. Elec.
黃英哲 Huang Ying-Jer huang2ying1jer2 Assoc EE 2414 3410 eeyjh@saturn.yzu.edu.tw --
黃正光 Hwang Jeng-Kuang huang2jeng4kuang1 Assoc ComEng 2408 3608 eejhwang@saturn.yzu.edu.tw ComEng
柯正浩 Ko Cheng-Hao (Kevin)  ko0cheng4hao4 Assist EE 2424 2309 kevin_ko@saturn.yzu.edu.tw OptElec
賴薇如 Lai Wei-Ru lai4wei2ru2 Assist EE 2431 3412 wrlai@saturn.yzu.edu.tw Computer Communication
李建誠 Lee Chien-Cheng lee3chien4cheng2 Assist ComEng 2405 3510 cclee@saturn.yzu.edu.tw ComEng
李慶鴻 Lee Ching-Hung lee3ching4hung2 Assoc EE 2427 60703 chlee@saturn.yzu.edu.tw Control
李仲溪 Lee Jungh-Si lee3jungh4si1 Assoc EE 2419 3418 eeyjh@saturn.yzu.edu.tw --
廖朝光 Liao Chao-Kuang chao1kuang2 liau4 Assoc CE 2573 2418 lckliau@saturn.yzu.edu.tw --
廖建勛 Liao Chien-Hsun liao4jian4xun1 Assist CE 2567 2308 csliao@saturn.yzu.edu.tw Material Science
廖文照 Liao Wen-Jiao liao4wen2chao4 Assist ComEng 0 0 wj_liao@saturn.yzu.edu.tw --
林志民 Lin Chih-Min lin2jr4min2 Prof/Chair EE 2418 3406 cml@saturn.yzu.edu.tw Control
林秀麗 Lin Hsiu-Li lin2xiu4li4 Assoc CE 2568 2413 sherry@saturn.yzu.edu.tw Material Science
林錕松 Lin Kuen-Song lin2kuen2song1 Assoc CE 2574 2411 kslin@saturn.yzu.edu.tw --
林勝雄 Lin Sheng Syong lin2sheng4syong2 Prof CE 2550 317 ceshlin@saturn.yzu.edu.tw Environmental pollution control
林昇佃 Lin Sheng-Tien lin2sheng1dian4 Assoc CE&MS 2554 2310 sdlin@saturn.yzu.edu.tw --
彭松村 Peng S. T. peng1sung1tsun1 Prof ComEng 2122 61001 stpeng@saturn.yzu.edu.tw Microwave
祁甡 Qi Shen qi2shen1 Lec EE 2447 60902 Schi@saturn.yzu.edu.tw OptElec
饒哲偉 Rao Che-Wei jao2je2wei3 Tech EE 2133 3312 joe@saturn.yzu.edu.tw --
吳紹懋 Sau-Mou Wu wu2 sau4 mou4 Assoc EE 2421 3618 eesmwu@saturn.yzu.edu.tw ComEng
蘇傳軍 Su Chuan-Chun su1chuan2jyun1 Assoc IEM 2529 2520 iecjsu@saturn.yzu.edu.tw --
孫天龍 Sun Tien-Lung sun1tian1long2 Assoc IEM 2525 2611 tsun@saturn.yzu.edu.tw --
孫一明 Sun Yi-Ming nsun1yi4ming2 Prof CE 2558 2416 cesunym@saturn.yzu.edu.tw Ch. Elec.
魏榮宗 Wai Rong-Jong wai4rong2jong1 Assoc EE 2429 2408 rjwai@saturn.yzu.edu.tw Control
王仲淳 Wang Jong C.  wang2jung4chuen2 Prof EE 2403 3416 eejcwang@saturn.yzu.edu.tw Control
白小明 White, Jonathon David bai2xiao3ming2 Assoc EE 2417 60903 bai@yzu.ca OptElec
吳和生 Wu Ho-Sheng wu2 ho2 sheng1 Prof CE 2564 2314 cehswu@saturn.yzu.edu.tw --
楊正仁 Yang Cheng-Zen yang2cheng4ren2 Assist CS 2361 1414 czyang@acm.org --
楊正任 Yang Jeng-Rern yang2zheng4ren4 Assoc ComEng 2407 3508 eejryang@saturn.yzu.edu.tw Microwave
葉秩光 Yeh Chih-Kuang yeh4chih4kuang1 Assist EE 2438 61008 ckyeh@saturn.yzu.edu.tw EE
尹庚鳴 Yin Keng-Ming yin3geng1ming2 Prof CE&MS 2556 2415 cekenyin@saturn.yzu.edu.tw --
余子隆 Yu Zih Long yu2zi3long2 Prof CE 2553 2417 cetlyu@ saturn.yzu.edu.tw Polymer
Dept (Department) Rank -- Short forms
IEM Industrial Engineering and Management Prof Professor
CS Computer Science Assoc Associate Professor
EE Electrical Engineering Assist Assistant Professor 
CE & MS Chemical Engineering and Materials Science Lec Lecturer
ComEng Communications Engineering Tech Technician